Algemene Voorwaarden Wudao Kungfu Vereniging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wudao Kungfu vereniging en de ingeschreven persoon betreffende het sporten en deelname van activiteiten bij Wudao Kungfu vereniging.
Bekijk ook ons Huishoudelijk Reglement als aanvulling op de algemene voorwaarden.

1. Algemeen
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Wudao/Wu Dao Kungfu een Overeenkomst sluit betreffende Kungfu activiteiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Kungfu activiteiten. Kungfu: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Kungfu.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Kungfu, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
3. Abonnementsduur, wijziging en beëindiging
Wanneer u lid wordt van Wudao Kungfu vereniging is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen en wijzigingen kan uitsluitend schriftelijk (email). Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (email) met een opzegtermijn van 4 weken voor de volgende kwartaal. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, blijft u verplicht de verschuldigde contributie te betalen, ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen. Wijzigingen van de abonnementsvorm kan alleen voor het 1e van de maand. 
4. Betaling
U dient voorafgaand van de les, vóór of aan het begin van ieder kwartaal uw contributie te voldoen via overboeking, automatische incasso of contant bij de les. Indien wij de contributie niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij een herinnering sturen. Hiervoor zullen wij 5 euro administratiekosten in rekening brengen.
5. Restitutie
Er is geen aanspraak op restitutie van de contributie. Dit geld ook voor U-pashouders.
6. Abonnement
De lidmaatschapovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. Wangedrag
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap bij Wudao Kungfu Vereniging beëindigd.
8. Deactivering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent deel te nemen aan de lessen is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring of goed overleg met de leraar het abonnement tijdelijk te deactiveren. Hiervoor geldt dat de tussentijdse deactivering ingaat op het volgende kwartaal. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst doorlopen.
9. Vakantie
I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaald dus vier keer per jaar hetzelfde bedrag aan contributie wanneer u per kwartaal betaald.
10. Deelname
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
11. Jaarlijkse indexering
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.
12. Kledingvoorschriften
In de sportzaal dient u gepaste sportkleding te dragen. Dit is een schooltenue verkrijgbaar bij de leraar.
13. Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van Wudao Kungfu Vereniging geschieden geheel op eigen risico. Houdt u aan de aanwijzingen van de leraar. Indien u blessures heeft, dient u dit voorafgaand van de les aan de leraar te melden. Deze zal beslissen of u kunt deelnemen aan de les. Wudao Kungfu Vereniging wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enig ander schade veroorzakende gebeurtenis. Het deelnemen of bezichtigen van de lessen of andere activiteiten van Wudao Kungfu geschiedt geheel voor eigen risico. De leden van Wudao Kungfu dienen de introducés op de hoogte te stellen van de aanwezige huisregels.
14. Huisregels
Zowel leden als bezoekers/introducés dienen zich te houden aan de huisregels van Wudao Kungfu tijdens hun verblijf op of rond om het terrein waar de lessen en/of activiteiten plaats vinden. Wudao Kungfu heeft het recht om onverwachte bezoekers zonder reden de toegang tot de lessen en/of activiteiten te weigeren.
1. Respecteer Sifu, instructeurs en wees vriendelijk tegen je medeleerlingen.
2. Draag je uniform met gepaste trots en op de juiste manier tijdens training, wedstrijd en demonstraties.
3. Eten in de zaal is niet toegestaan. Ook kauwgom is verboden. Het gebruiken van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden.
4. Iedereen helpt mee om voor en na de training op te ruimen. Berg de gebruikte materialen op de juiste plek op. Gooi je rommel in een afvalbak. Laat de kleedkamer, douche en toilet schoon en op orde achter.
5. Men zal zich niet bezig houden met criminele activiteiten en discriminatie, maar wees vooral rechtvaardig, loyaal en behulpzaam.
6. Noem je leraar “Sifu”. Andere instructeurs en of assistenten en senioren noem je in het Chinees “Si-hing” (mannelijk vorm voor broeder) en “Si-tseh” (vrouwelijke vorm voor broeder).
7. Begroet Sifu en de assistenten uit respect en dankbaarheid bij het betreden en verlaten van de zaal met de Kungfu groet. De Kungfu school is een plek waar je komt om te trainen en te leren. Je laat de buitenwereld even los en concentreert 100% op het leerproces dat je in de training aangeboden wordt. Om dat te visualiseren wordt elke training begonnen en afgesloten met een bijzondere Kungfu groet. (rechter vuist in de linker hand en lichte buiging).
8. Volg de instructies van Sifu, het trainen van nieuwe oefeningen is alleen maar toegestaan onder begeleiding van gekwalificeerde assistenten en/of leraren. Niet geautoriseerd beoefenen is niet toegestaan. Tijdens de les heb je de mogelijkheid om te leren. Dit is voor de veiligheid en waarborg van de kwaliteit.
9. Beoefen Kung Fu serieus en met discipline.
10. Schade toebrengen aan de reputatie van de school is niet toegestaan.
11. Het is niet toegestaan om foto’s en film opnames te maken tijdens de lessen en activiteiten die Wudao Kungfu aanbiedt, zonder toestemming van Wudao Kungfu.
12. Het is niet toegestaan om de door Wudao Kungfu overgedragen kennis door te geven aan derden in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, schriftelijk, mechanisch of in schrift te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wudao Kungfu. Indien u interesse heeft in het geven van Wudao Kungfu lessen dient u toestemming te vragen bij Wudao Kungfu. Het is niet toegestaan om in een straal van 10km van een locatie waar Wudao Kungfu lessen wordt aangeboden soortgelijke lessen aan te bieden.
13. U geeft Wudao Kungfu toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
15. Rechtstoepassing
De algemene voorwaarden als het huishoudelijk reglement is zorgvuldig samengesteld. Wudao kungfu is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden als het huishoudelijk reglement voor kunnen komen. Wudao Kungfu is gerechtigd, indien noodzakelijk, de algemene voorwaarden als het huishoudelijk reglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin dit reglement niet voorzien, beslist Wudao Kungfu. De algemene voorwaarden als het huishoudelijk reglement zal altijd ter inzage liggen. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van het gehele reglement aan. Op alle onder dit huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden als het huishoudelijk reglement van Wudao Kungfu te accepteren.
16. Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij Wudao Kungfu Vereniging de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Wudao Kungfu Vereniging is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor een door Wudao Kungfu Vereniging te bepalen duur, te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
17. Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de leraar van het Wudao Kungfu Vereniging beoordeeld en beslist.